Medlemmars åligganden

Medlemmar i Föreningen Barnhagen förbinder sig att:

•  Följa föreningens stadgar

•  Aktivt delta i föreningens möten, vanligtvis ett medlemsmöte under höstterminen och årsmöte under vårterminen

•  Utföra eget arbete i enlighet med föreningens beslut:
– att ansvara för städning enligt schema vid 4–7 tillfällen per termin
– att ha föräldratjänst mellan 14:45–17:00 vid 2–3 tillfällen per termin, vilket innebär verksamhet i barngruppen under personalens planeringstid
– att arbeta i styrelsen, valberedning, som revisor, i fixargrupp, som IT-ansvarig eller i festkommittén i enlighet med upprättade arbetsbeskrivningar

•  Under uppsägningstiden fullgöra alla skyldigheter enligt ovan samt enligt föreningens stadgar, oavsett om barnet är på förskolan eller ej

•  Vid uppehåll i utnyttjandet av platsen kortare än sex månader fullgöra alla skyldigheter enligt ovan samt enligt föreningens stadgar.